Slovníček pojmů

Nízké napětí - NN

Nízké napětí je jedním z napěťových stupňů, do kterých se dělí elektrické napětí podle velikosti. Toto dělení odpovídá elektrotechnickým normám. Nízké napětí má velikost od 50 V do 1000 V. K přeměně vysokého napětí v nízké dochází v transformačních stanicích. Odběrateli v této napěťové hladině jsou převážně domácnosti a malé a střední firmy a společnosti.

Vysoké napětí - VN

Vysoké napětí představuje napěťový stupeň, jehož velikost je od 1000 V do 50 kV. Dělení elektrického napětí podle velikosti je dáno elektrotechnickými normami a předpisy. Vysoké napětí se používá k dálkovému transportu elektřiny. Díky němu se omezuje ztrátová elektřina v drátech. Odběrateli v této napěťové hladině jsou převážně větší firmy a společnosti.

Velmi vysoké napětí - VVN

Velmi vysoké napětí je jedním z napěťových stupňů, jehož velikost je od 50 kV do 300 kV. Velmi vysoké napětí se používá při požadavku co největší účinnosti přenosu velkého množství elektřiny na velké vzdálenosti, což je z místa výroby do místa její spotřeby. Tato vedení jsou často velmi dlouhá. Při použití VVN se snižují ztráty ve vedení. V této napěťové hladině dochází k transportu elektřiny v hlavní (páteřní síti) ČEPS (česká energetická přenosová soustava) – 400 kV a také v distribuční síti (patří jednotlivým distributorům) – 110 kV.

Maloodběr - MO

Značí se tak odběr plynu pro maloodběratele (domácnosti, malé firmy a společnosti). Pohybuje se v rozmezí od 0 do 630 MWh/rok.

Střední odběr plynu - SO

Značí se tak odběr plynu pro střední firmy a společnosti. Pohybuje se v rozmezí od 630 do 4200 MWh/rok.

Velkoodběr plynu - VO

Značí se tak odběr plynu pro velké firmy a společnosti. Jeho roční hodnota bývá 4200 MWh a více.

Energetický regulační úřad - ERÚ

Energetický regulační úřad je orgánem státní správy, který je pověřen výkonem státní správy v oblasti energetických odvětví. Úlohou energetického regulačního úřadu je regulace cen, podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla, ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů, ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí, šetření soutěžních podmínek, podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích a výkon dohledu nad energetickými trhy.
Více se o můžete dozvědět na oficiálních stránkách Úřadu.

Operátor trhu s elektřinou - OTE

Představuje akciovou společnost založenou na základě zákona, jejímž absolutním vlastníkem je stát. OTE spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, dohlíží a zajišťuje chod energetického trhu a technicky zařizuje změny dodavatele elektřiny a plynu. Má za úkol zpracovávat bilanci nabídky a poptávky na dodávku elektřiny a plynu. Provádí zúčtování a vyhodnocení odchylek od plánovaného a skutečného množství odběrů a dodávek elektřiny a plynu v České republice. Kromě toho také připravuje měsíční a roční výstupní zprávy o trhu s elektřinou a plynem. Vede také seznam všech dodavatelů elektřiny a plynu. Od roku 2005 pod společnost spadá správcovství národního rejstříku emisí skleníkových plynů.

Odběrné místo - OM, OPM

Místo pro dodávku elektřiny nebo plynu, které je zřízeno zákazníkovi na základě smlouvy o připojení odběrného místa

Distributor

Společnost, která na daném území zřizuje a spravuje dle příslušných ustanovení energetického zákona jednotlivá odběrná místa, za to jí náleží odměna v podobě tzv. státem regulovaných ceníkových položek – ve faktuře je odměna distributorovi vyjádřena položkami distribučními (cena distribuce).

Dodavatel

Společnost, která nakupuje elektřinu nebo plyn na energetické burze s cílem ji prodat za smluvně dohodnutých podmínek konečným odběratelům – ve faktuře je odměna dodavateli vyjádřena položkami obchodními (cena dodávky).

Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny nebo plynu

Dokument, který obsahuje všechny náležitosti k tomu, aby mohl být uzavřen smluvní vztah mezi zákazníkem a dodavatelem – výhody a nevýhody tohoto dokumentu zákazníkovi předkládá příslušný obchodní zástupce (zprostředkovatel).

Všeobecné obchodní podmínky dodavatele - VOP, OP, OPD

Upravují právní vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem, které vznikají při smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny a plynu. Obchodní podmínky obsahují práva a povinnosti odběratele, pravidla trvání smlouvy, změny a ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy, sankční ujednání a cenové podmínky.

Energetické dokumenty

Dokumenty, např. vyúčtování, faktury, odběrové diagramy firem, smlouvy se současným dodavatelem či obchodní podmínky aktuálního dodavatele, které nám poslouží k tomu, abychom Vám mohli najít nejvýhodnějšího dodavatele elektřiny či plynu a případně s ním vytvořit novou smlouvu.

Odběrový diagram elektřiny

U vysokonapěťových odběrných míst standardně připravujeme nabídku na základě odběrové charakteristiky Vašeho odběrného místa. Pro zpracování nabídky proto potřebujeme ke každému odběrnému místu získat hodinový (čtvrt, půlhodinový) odběrový diagram v excelovském formátu nejlépe za posledních 12 měsíců. V případě, že máte k dispozici hodinový odběrový diagram za minulý kalendářní rok, je možné pro zpracování cenové nabídky použít i tento diagram. Diagramy by měly být ve formátu 3 dlouhých sloupců, kdy první sloupec představuje datum, druhý sloupec představuje hodinu (čtvrthodinu, půlhodinu) v daném dni a třetí sloupec představuje spotřebu v daném dni a konkrétní hodině, tak jak je naznačeno v ukázce níže:

Odběrový diagram elektřiny - excel tabulka

Odběrový diagram plynu

U odběrných míst v kategorii VO standardně připravujeme nabídku na základě odběrové charakteristiky Vašeho odběrného místa. Pro zpracování nabídky proto potřebujeme ke každému odběrnému místu získat hodinový odběrový diagram v excelovském formátu nejlépe za posledních 12 měsíců. V případě, že máte k dispozici hodinový odběrový diagram za minulý kalendářní rok, je možné pro zpracování cenové nabídky použít i tento diagram. Diagramy by měly být ve formátu několika dlouhých sloupců, tak jak je naznačeno v ukázce níže:

Odběrový diagram plynu - excel tabulka

Hromadný sběr dat

Sběr energetických dokumentů, který vede ke zpracování energetických dat u více než jednoho zákazníka, který je majitelem odběrného místa (odběrných míst).

Hromadná úspora, sleva, nacenění, poptávka, nákup

Utvoření skupin klientů se stejným typem odběru a požadavkem uzavřít výhodnější smlouvu s dodavatelem. Na základě jimi poskytnutých energetických dokumentů dojde k vytvoření hromadné poptávky, která je zaslána dodavatelům. Na jejím základě vytvoří jednotliví dodavatelé cenovou nabídku co nejvýhodnější pro členy dané skupiny. Pomocí hromadného nacenění je úspora výdajů za elektřinu či plyn mnohem vyšší než u smlouvy pro jednotlivce.

Poptávkové řízení

Činnost, kterou provádí vybraný obchodní zástupce společnosti Optimal-Energy.cz, a.s. za účelem získání pro své klienty co nejlepší cenové a smluvní nabídky.

Energetická analýza

Výstupní dokument, ve kterém je na základě obdržených dokumentů od dodavatele (dodavatelů) vytvořeno přehledné srovnání jednotlivých cenových a smluvních nabídek dodavatelů elektřiny či plynu.

Hromadný energetický obchod

Obchod, který dodavatel realizuje s více zákazníky současně, byť dodavatelská smlouva je uzavřena s každým subjektem samostatně.

Ročně ušetřím

  elektřina
úspora celkem
0 Kč